Obavještavamo građane kako je objavljeno IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2020. godinu u Službenom glasniku Grada Splita koje možete pročitati na sljedećem linku.

Iz samog izvješća je vidljivo kako su potrebni daljnji napori koji će dovesti do uspostave efikasnog sustava gospodarenja otpadom no također vidljivi su i pomaci u odnosu na 2019. godinu. Primjerice, ukupna količina prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu „Karepovac“ u Splitu iznosi 244,750 tona, za razliku od prošlog izvještajnog razdoblja kada je zajedno sa 2 mobilna reciklažna dvorišta iznosila tek 14,412 tona.

Kako bi odvojeno prikupljanje otpada što više približili građanima, a zbog nepravodobno izgrađenih reciklažnih dvorišta, Čistoća d.o.o. je do sada nabavila sedam mobilnih reciklažnih dvorišta, koji su postavljeni na razne lokacije na području Grada Splita (uz izuzetak jednog koji je trenutno u Općini Podstrana). U 2021. godini planira se nabavka još tri mobilna reciklažna dvorišta, čime bi se kompletirala mreža istih na području Grada Splita. Količina prikupljenog otpada u 2020. godini putem mobilnih reciklažnih dvorišta iznosi dodatnih 94,488 tona.

Također, količina ukupno odloženog otpada u 2020. godini na odlagalištu „Karepovac“ u Splitu iznosi 116.876,038 tona, a sa područja Grada Splita odloženo je 59.939,357 tona otpada, što predstavlja 51,28% ukupno odloženog otpada. Uspoređujući navedene podatke sa proteklom 2019. godinom, vidljivo je smanjena ukupna količina odloženog otpada (za 18,75%) i odloženog otpada sa područja Grada Splita (za 10,48%) na odlagalište „Karepovac“ u Splitu.

Očekujemo da će u ovog godini napredak biti još vidljiviji s obzirom da je Grad Split u 2021. godini počeo odvojeno prikupljati biootpad te da je izgrađeno RD Orišac, a očekuje se da će i RD Pujanke te RD Kopilica biti dovršeni.