U sklopu provedbe projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac, KK.06.3.1.21.0001“, a temeljem potpisanog Ugovora o izvođenju radova od 28. veljače 2022.  sredinom lipnja 2022. očekuje se početak radova Faze 3A sanacije odlagališta otpada Karepovac. Procjenjuje se da će radovi trajati 18 mjeseci, odnosno najkasnije do kraja 2023. godine.

Radovi Faze 3A predstavljaju najvažniju komponentu cjelokupne sanacije odlagališta Karepovac završetkom koje će se emisije odlagališnog plina u zrak te nastajanje procjedne vode staviti pod potpunu kontrolu. Faza 3A logičan je nastavak do sada izvršenih radova Faze 1A kada je postojeći otpad presložen i oblikovan čime je osigurana trajna stabilnost odloženog otpada. Faza 3A sanacije odlagališta otpada Karepovac predviđa radove zatvaranja i konačnog prekrivanja postojećeg presloženog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnju sustava aktivnog otplinjavanja (plinski zdenci, plinske instalacije, itd.), te krajobraznu sanaciju prekrivenog dijela odlagališta. Za razliku od zahtjevnih i izazovnih radova Faze 1A kada je u sklopu radova sanacije presloženo oko 1.000.0000 m3 otpada, predstojeći radovi Faze 3A zahtijevaju iskop značajno manje količine otpada (oko 2.500 m3)  koji su nužni za potrebe ugradnje 82  plinska zdenca. U odnosu na radove prethodne faze sanacije, radi se o znatno manjoj količini otpada i radovima ograničenog trajanja (11 mjeseci je rok tijekom kojega će se provoditi bušenje plinskih zdenaca). U navedenom razdoblju ne očekuje se povećanje intenziteta neugodnih mirisa na odlagalištu te je predvidivo da će isti ostati na razini i u okvirima onih utvrđenih tijekom redovitog dnevnog odlaganja otpada na odlagalištu. Eventualna periodička manja povećanja neugodnih mirisa na odlagalištu moguća su samo u prvoj fazi sanacije koja traje 7 mjeseci (period bušenja plinskih zdenaca na pokosima odlagališta), dok se tijekom izvođenja radova prekrivanja presloženog otpada završnim prekrivnim sustavom te radova krajobraznog uređenja ne očekuje pojava neugodnih mirisa.

Obzirom da se sanacija namjerava  provoditi  tijekom ljetnih mjeseci, na sastanku održanom 3. lipnja 2022. u zgradi Gradske uprave, predstavnici Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije  i Grada Splita,  Gospodarske komore, Gradskog kotara Mejaši, Mjesnog odbora Kamen, Grada Solina i Splitsko-dalmatinske županije,  PU Splitsko dalmatinske te predstavnici tvrtke Čistoća upoznati su s dinamikom rada i tehnologijom izvođenja radova. Zaključeno je kako je nužno krenuti u realizaciju sanacije, zbog poštivanja rokova i ugovornih obveza prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s kojima je zaključen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Na postojećoj mjernoj stanici redovito se prate i nastavit će se provoditi mjerenje kvalitete zraka te monitoring procjednih voda, te će se u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti reagirati prekidom radova, odnosno poduzimanjem potrebnih mjera.

Preostali radovi sanacije koji će se provoditi u narednim fazama su izgradnja plinskog postrojenja za zbrinjavanje odlagališnih plinova (Paket B) i izgradnja uređaja za pročišćavanje procjednih voda (Paket C). Za Paket B Fazu 1 sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac u Splitu je 27.05.2022. predan Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Po završetku radova cjelokupnog sustava otplinjavanja neugodni mirisi uzrokovani sanacijom i radom odlagališta Karepovac postat će prošlost, dok će se radovima krajobraznog uređenja i sadnjom drvoreda po obodu odlagališta doprinijeti ambijentalnoj vrijednost prostora.

Podsjetimo, projekt „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac, KK.06.3.1.21.0001.“ sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 289.007.799,65 Kn

Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 114.867.436,75 Kn

Ostatak sredstava osiguran iz proračuna Grada Splita

Razdoblje provedbe projekta: od 1. siječnja 2017. do  31. prosinca 2023.

Preduvjet za završetak provedbe projekta je završetak planiranih radova i ishođenje uporabnih dozvola za sve faze izgradnje, nakon čega slijedi operativna faza projekta – monitoring i održavanje saniranog odlagališta i to kroz narednih 30 godina. Provedbom projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje i postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova, te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

Dodatne informacije o projektu možete pratiti i na našoj web stranici www.split.hr